Våra stadgar

Stadgar för Vellinge Centrumförening

Föreningens firma
§ 1 Föreningens firma är Vellinge Centrumförening Ekonomisk Förening.

Styrelsens säte
§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Vellinge, Vellinge Kommun.

Föreningens ändamål och verksamhet
§ 3 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i samråd och samverkan förena företag, organisationer, kommunen och kommersiella fastighetsägare i Vellinge tätort avseende organisation, utveckling och främjande av Vellinge centrum. Föreningen skall i enlighet med dessa ändamål, för medlemmarnas räkning, verka för att bibehålla, stärka och utveckla Vellinge centrums profil genom i huvudsak marknadsföring och aktiviteter/events. Föreningen skall även utveckla tillgängligheten i och till Vellinge centrum.

Räkenskapsår
§ 4 Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

Medlemskap
§ 5 Till medlem antas sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Fråga om att anta en sökande avgörs i första hand av styrelsen eller av den styrelsen utser, dock minst två styrelsemedlemmar i förening.
Medlemmar i föreningen skall vara fastighetsägare eller rörelseidkare, fysisk eller juridisk person, som driver verksamhet inom Vellinge samt Vellinge kommun och annan intresserad aktör.

Medlems åliggande
§ 6 Medlem är skyldig att betala beslutad och stadgad medlemsinsats och serviceavgift samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

Medlemsinsats/vinst
§ 7 Medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp om 100 kr. Insatsen skall erläggas senast 10 bankdagar efter beslut om inträdet. Insatsen betalas till av styrelsen angivet bankgirokonto, kontant mot kvitto eller mot faktura. Insats återbetalas endast i de fall som anges i lagen om ekonomiska föreningar.

Avgifter – Servicesavgift och rösträtt
§ 8 Till föreningen skall medlem erlägga serviceavgift för nyttjande av gemensamma tjänster, aktiviteter och marknadsföring. Serviceavgiften beslutas av föreningsstämman. Avgiften erlägges årsvis i förskott, eller som styrelsen beslutar.
Budgeten för nästkommande år beslutas på föreningens extra föreningsstämma.

Rösträtt
Vid föreningsstämma äger varje medlem som erlagt serviceavgift rösträtt. Medlem kan företrädas av annan bemyndigad person genom fullmakt.

Styrelsen
§ 9 Styrelsen består av lägst åtta och högst tolv ledamöter, samt en till fyra suppleanter. Styrelsen väljs för en period av; ordförande per kalendeår, kassör vartannat år och övriga 1-2 år.
Styrelsen skall i möjligaste mån bestå av minst två personer från vardera gruppen:
a)Fastighetsägare b) kommunen c) övriga näringsidkare

Den löpande förvaltningen utförs av styrelsen som ansvarar för och redovisar ekonomin. Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av antalet styrelseledamöter eller suppleanter i deras ställe, är närvarande. Ledamot i styrelsen kan företrädas genom fullmakt.
Styrelsen kan inrätta tillfälliga och permanenta arbetsgrupper. Styrelsen har ansvar att utse ledamöter i dessa grupper.

§ 10 Valberedning
Valberedning skall bestå av två föreningsmedlemmar.

Föreningen tecknas
§ 11 Föreningen tecknas förutom av styrelsen, av den eller de som styrelsen därtill utser.

Revisor
§ 12 Föreningen skall ha en godkänd revisor eller en godkänd redovisningskonsult som väljs av föreningen på ordinarie föreningsstämma.

Föreningsstämma
§ 13 Ordinarie föreningsstämma hålls varje år senast 30 juni.
En extra föreningsstämma skall hållas senast under november månad för fastställande av nästkommande års budget och operativa verksamhetsmål.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till föreningens medlemmar skall ske genom kallelse via e-post eller brev. I den skall tydligt anges de ärenden som skall behandlas på stämman.
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie stämma, samt senast en vecka före extra föreningsstämma.

Eventuella motioner skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast två månader innan stämman för att tas upp i dagordningen.

På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

a) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd.
b) Val av ordförande vid stämman.
c) Anmälan av ordförandens val av protokollförare vid stämman.
d) Val av två justeringsmän.
e) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
f) Godkännande av dagordning
g) Föredragning av styrelsens redovisningshandlingar och förvaltningsberättelse.
h) Föredragning av revisionsberättelse.
i) Fastställande av resultat- och balansräkningen.
j) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, när sådan finns.
k) Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt den fastställda balansräkningen.
l) Fråga om arvoden.
m) Fråga om medlemsavgift och serviceavgift.
n) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
o) Val av revisorer
p) Val av valberedning
q) Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen.

Nya ärenden som tas upp under stämman, kan framläggas i punkt ”övriga ärenden” på dagordningen. I ärenden som framlagts under punkt ”övriga ärenden” kan endast beslut fattas om bordläggning och utredning av ärendet till nästa styrelsesammanträde eller föreningsstämma.

Beslut
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått en majoritet av de avgivna rösterna.

Stadgeändringar
§ 14 Beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt om samtliga röstberättigade vid föreningsstämman enats om det. Beslutet är även giltigt om det fattas av två på varandra följande stämmor med en majoritet av minst två tredjedelar av de röstande.

Likvidation och upplösning
§ 15 Vid föreningens upplösning skall behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till vars och ens medlemsinsats.

Ordningsregler
§ 16 Medlem är skyldig att följa av styrelsen fattade beslut avseende ordningsregler, föreskrifter etc. Medlem som anser sig ha tungt vägande skäl till att inte kunna acceptera styrelsens beslut, kan hänskjuta frågan till en extra föreningsstämma. Medlem har dock skyldighet att rätta sig efter styrelsens beslut i frågan till dess föreningsstämman eventuellt beslutar annorlunda. Beslutet vid föreningsstämman är bindande för medlemmen.

Utöver dessa stadgar gäller för föreningens verksamhet vad som stadgas i lagen om ekonomiska föreningar och andra tillämpliga lagar.